Башҡортостан Республикаһы Дәүләкән
районы муниципаль район хәкимиәте
Дәүләкән биләмә-ара үҙәк
китапханаһы муниципаль бюджет учреждениеһы
Герб
Муниципальное бюджетное учреждение
Давлекановская межпоселенческая Центральная библиотека
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Башкирские племена

БАШКИРСКИЕ ПЛЕМЕНА, РОДЫ,
РОДОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ в 18-19 вв.

 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ БАШКИРЫ

 

I.ПЛЕМЯ ЮРМАТЫ [ЮРМАТЫ]

1.РОД ҡармыш [кармыш]
Родовые подразделения: айытҡол[аиткул], атҡҡобәк[аккубяк], абыҙ[абыз], бикйән[бикзян], ибрай[ибрай], ҡоҙаш[кудаш], куҫәр[кусяр], ҡара-төйәк[кара-туяк], ҡабырга[кабырга], ҡалмаҡ[калмак], ҡалмыш[калмыш], муҡшы[мокша], сәҙе[саде], haҙ[саз], һикһәнтойак[сиксянтояк], тоңғатар[тунгатар], һарҡай[саркай], әтәмәс[этэмэс].

2.РОД мишәр-юрматы [мишар-юрматы]
Родовые подразделения; баҡай[бакай], маҡар[макар], сөңкә[сункэ].

3.РОД ноғай – юрматы [ногай-юрматы]
Родовые подразделения: арлар[арлар], йыуаннар[юаннар], йәйен[йэйен], моғаш[мугаш].

4.РОД тәлтем [тальтим]
Родовые подразделения: аҙнай[азнай], айыт[аит], айыу[аю], башҡорт[баш¬кир], бишҡаҙаҡ[бишкабак], бөрйән[бурзян], гәбйәлил[габзалил], дауьп[даут], илсектимер[ильсектимр], ишморат[ишмурат], йәлембәт[елембет], ҡайнау[кайнау], ҡалмаҡ[калмак], ҡаныҡай[каныкай], кара[кара], ҡармыш[кармьш], ҡасым[касым], ҡозғон[кузгун], ҡыҙыл-баш[кызылбаш], ҡырау[кырау], минзәлә[минзеля], мыши[мышы], омотбай[уметбай], өсән[усеп], саран[саран], торҙаҡын[турдакын], хөсәйен[хусиин], һалабаш [халабаш], шакир[шакир], шәкәр [шэкэр], әйетҡол[айткул], юлдашбай[юлдашбай], юрматы[юрматы], ярылҡап[ярылкап], яугилде[яугильде].

5.РОД тәтәгәс [татигас]
Родовые подразделения: айтуған[айтуган], алатүбә[алатубэ], ҡалмаҡ[калмак], ҡортлас[кортлас], мерәтәк[мерзтэк], сүрә[сурэ], сәлеш[сэлеш], сәтәй[сэтэй], табылды[табылды], төйелдәк[тейелдэк].

6.РОД юрматы [юрматы]
Родовые подразделения: айбаш[айбаш], айыу[аю], айыусы[аюсы], бикәй[бикей] , биккниндәр[биккининдар], бишөйлө[бишэйлэ], аҙнабай[азнабай], боҫҡон[бускун],  бөрйән[бурзян], бәпкә[бэпкэ], илсеғол[илсегул], ирәле[ирале], иҫәнбирҙе[исянбирде],  йомаҡ[юмак], көзә[кэлэ], ҡаҙаҡҡол[казаккул], ҡалмаҡ[калмак], ҡарабилғау[карабильгау], ҡара[кара], ҡарға[карга], ҡашҡаймаҡ[кашкаймак], ҡоҙаш[кудаш], коҙғон[кузгун], ҡолтай[кул- тай], көҫәпәй[кусяпэй], көҙәй[кудеи], ҡуян[куян], кәсим[кэсим], майрыҡ[майрык], мостафа[мустафа], муллаҡай[муллакай], муса[муса], салдый[салдый], серек[серек], сибек[сибек], сыуашай[сувашай], сәтәй[сэтэй], табын[табын], таҙ[таз], торна[турна], тубай[тубай], тыҙым[тызым], уpaҡай[уракай], узбәк[узбек], шалауар[шалавар], шурәле[шурале], шымтыр[шымтыр], юлдаш[юлдаш], юлый[юлый], юрматы[юрматы], яҡшембәт[якшембэт].

II.ПЛЕМЯ БӨРЙӘН [БУРЗЯН]

1.РОД байулы-борйән [баюлы-бурзян]
Родовые подразделения: айыу[аю], айЬай[айхай], атайсал[атаксия], байулы[баюлы], берег[бэреэ], бурой[бурэй], иИомбахты[исамбакпш], хайыр[кайр], кал мате[кал-мак], хара[кара], хармй[карый], конгой[кузгун], керпе[керпе], кэйклнэ[кэйкзнэ], кэшулр[кшварУ], майтамах[маитамак], мишлр[мишар], мускл[мускз], млееклй[мэсекай], сацгьп[сангыт], елклй[сэкэй], тангыр[татар], тау[may], торна[турна], терекмэн[туркмен], гума[тума].

2.РОД борйэп [бурзян]
Родовые подразделения: айғолаҡ[айгулак], айһай[айхай], апанды[апанды], атайсал[атайсал], байһары[байсары], байулы[баюлы], бикйән[бикзян], бишул[бишул], бөйән[буян], бөрйән[бурзян], букән[букэн], бәғәнәш[бэгэнэш], бәҙмән[бэзмэн], бәкер[бакир], бәлллә[бэллэ], бәпәй[бепей], бәшәр[бэшэр], вәлиулла[валиулла], ғайса[гайса], ғүмер[гумер], дауыт[даут],  зайхан[зайхан], игәү[игэу], илкәй[илкэй], ишбулат[ишбулат], иштәкә[иштэкэ], ишәй[ишей], йылан[йылан], йылыш[шялыш], йәнәлә[яналы], ҡостор[костор], ҡуҫәләр[куселяр], ҡыдышҡултыҡ[кудышкултык], кәгән[кэгэн], ҡазаҡ[казах], ҡaҙырғол[кадыргул], ҡайыпғол[кайепкул], ҡалмаҡ[калмак], ҡалтырса[калтырса], ҡама[кама], ҡанҡыс[канкыс], ҡарабай[карабай], ҡаратабай[карагай], ҡаранай[карагай], ҡаратай[каратай], ҡаратун ҡыпсаҡ[каратун кыпчак], ҡатай[катай], ҡоҙғон[кузгун], ҡокай[кукай], ҡолдәуләт[кулдавлет], ҡоро юл айыу[куру юл аю], көҙән[кузян], ҡуян[куян], ҡыҙылбаш[кызылбаш], ҡыпсаҡ[кыпчак],  кәзә[кззэ], кәкере[кэкере], маҙан[мазан], мишәр[мишар], мөҡсин[муксин], монаш[мунаш], мораҙм[муpадым], моратҡол[мураткул], моратша[муратша], мәндәғол[миндегул], науруз[навруз], норале[нурале], өйрәк[уйряк], өҫөн[усэн], пәпәч[пэпэч], рәмәй[рэмэй], сирвай[сирвай], сирмеш[сирмеш], соҡсор[суксур], сөлсә[сулсэ], султан[султан], сысҡан[сыскан], сыуаш[чуваш], сәнкем[сэнкем], ҫарт[сарт], ҫарыш[сарыш], таҙ[таз], тайыш[таиш], тамйан[тамъян], тартай[тартай], татар[татар], татлыбай[татлыний], тауабил[тавабил], тауыҡтар[тавыктар], тәләкәй[телекей], тимекәй[тимекэй], төрөкмән[туркмен], тубал[тубал], туйбаи[туйбай], туҡай[тукай], туҡтағол[туктагул], ту¬ма[тума], халит[халит], хоҙайғол[худайгул], хөзит[хузит], һарт[сарт], һайыҫҡан[саискан], һыуын ҡыпсаҡ[суун кыпчак], шағырбай[шагырбай], шәкәрә[шекэрэ], шүгем[тугем], ырсай[ырсай], ырысбай[урусбай], өндәшмәҫ[эндэшмэс], этҡоҫто[эткусту], йүкә[юкэ], юл¬даш[юлдаш], юлый[юлый], юрматы[юрматы], юшем[юшем], ябалаҡ[ябалак], ялтыр[ялтыр], яналы[яналы], яңылар[янылар], ярат[ярат], яуҙар[яузар].

3.РОД монаш [мунат]
Родовые подразделения: ай-үрмәстәр[ай-урмэспшр], арғынбай[аргынбай], бесәй[бесэй], бөйән[биян], ғөбәйҙулла[губайдулла], етекәй[етикэй], итҡол[иткул], ҡаҙаҡ[казах], ҡаҙыргол[кадыргул], ҡалмаҡ[калмак], ҡараҡалпаҡ[каракалпак], ҡоҡай[кукай], көһәмеш[кухамыш], ҡуян[куян], мүктәргә[муктэрге], өрлөк[урлук], сарҡылдаҡ[саркылдак], суҡты-таяҡ[сукты-таяк], сыуашбай[чувашбай], сыңгыҙ[чингиз], сәмәтәй[сэмэтэй], татар[татар], таулы тау[таулы,тау], ташбаш[ташбаш], һабтан[хабтан], һамар [самар], этҡосто[эткусту], яйҡар[яйкар].

4.РОД нугай-бөрйән [ногай-бурзян]
Родовые подразделения:  байым[баим], буре[бурэ], ғәбдрәш[габдряш], ҡаҙаҡ[казах], ҡалмаҡ[калмак], көҙән[кузян], көсөк[кусюк], ҡырғыҙ[киргиз], ҡыл[кыл], монаш[мунаш], сәрәкәй[серэкэй], сәкәнәй[сэкэнэй], татар[татар], таулы[таулы], әптрәш ҡыҙыл нуғай[эптерэш, кызыл ногай].

5.РОД ямаш [ямаш]
Родовые подразделения: башмаҡ[башмак], жалбай[жалбай], ҡазаҡ[казах], ҡалмаҡ[калмак], кинйәбулат[кинзябулат],  көрт[курт]. ҡыҙар[кырдар], ҡыуыҡ[кыуык], ?шәй[ушэй], сермеш[черемис], ситрыҡ[ситрык], сәтәй[сэтэй], тартай[тартай], татар[татар], таулы[таулы], тупитәр[ тупитэр], ш?г?лдө[шугильды], шзмзк[шәмәк], ямаш[ямаш].

6. РОД янһары, жанса [янсары, жанса]
Родовые подразделения: ай-үрмәстәр[ай-урмэстэр], аһыл[асыл], байыш[ба¬иш], бирҙеғол[бирдегул], ҡалмаҡ[калмак], ҡарағош[карагуш], ҡара-табан[кара-табан], ‘ҡыҙрай[кыдрай], орлоҡ[урлук], самар[самар], сынгыҙ[чингиз], сыуаш[чуваш], татар[татар], тауабил[тавабил], таулы[таулы], тауыҡ[таук].

III.ПЛЕМЯ  УҪӘРГӘН, МӨЙТӘН [УСЭРГАН, МУЙТЕН]

2.РОД айыу [аю]
Родовые подразделения: айыу[аю], йомағужа[юмагужа], ҡаҙаҡ[казах], ҡа-ҙыр[кадыр], ҡуян[куян], күнгәй[кунгэй], ҡыл-ҡара[кыл-кара], майҡы[майки], нәғмән[нагман], сураш[сураш,], тәтәнбәт[тэтэнбэт], утәгән[утэгэн], юныс[юныс].

3.РОД бишәй, бишөй [бшией, бишуй]
Родовые подразделения; байсура[байсура], бәдән[бэдэн], ибрай[ибрай], ибанай[ибанай], ишбулды[ишбулды], йомаҡай[юмакай], йэғфәр[ягафар], ҡадаҡ[казах], ҡылҡара[кыл-кара], найман[найман], нуғай[ногай], сарағол[сараул], тажик[тажик], торомтай[турумтай], т?лк?[тэлькэ], т?р?кмән[туркмен], хәсән[хасан], ыласын[ыласын], эйтембэт[эйтэмбэт].

4.РОД бүре [бур]
Родовые подразделения: арғын[аргын], бүребай[буребай], ибанай[ибанай], ҡаҙаҡ[казах], майрыҡ[майрык].

5.РОД сураш [сураш]
Родовые подразделения: абдулла[абдулла], байтал[байтал], буйлыҡҡан[буйлыккан], иман[иман], йомаҡай[юмакай], ҡалмаҡ[калмак], ҡаралар[каралар], ҡуян[куян] ҡыпсаҡ[кыпчак], кәрәкәй[кэрэкэй], мырҙағәле[мурзагале], мышы[мышы], суҡмар[сукмар], т?р?кмән[туркмен], ур[ур], уҫмаҡ[усмак].

6.РОД уһәргән [усерган]
Родовые подразделения: айыу ҡыҙыр айыу[аю, кызыр аю], аҡрын[акрын],  алабай[алабай], апал[апал], апанды[апанды], арғын ҡаҙаҡ[аргын казах], aҡhaҡ[акхак], байыш[байиш], баҡабаш[бакабаш], бишәй[бишэй], борай[бурай], б?рйән[бурзян], буһҡын[бускунI], букәнбаш[букэнбаш], бүре[буре], ишембай[ишембай], ишәй[ишей], йыванай[юванай],  йылҡыбай[елкыбай], йәнҫары[жансары], йэшелһурпа[яшелхурпа], ҡабыҡ[кабык], ҡаҙаҡ[ка¬зах], ҡаҙандар[казанлар], ҡалмаҡ[калмак], ҡараҡалпаҡ[каракалпак], ҡаратабан[каратабан], ҡаратамаҡ[каратамак], ҡаратун ҡыпсаҡ[каратун кыпчак], ҡаташ[каташ], ҡауҡылдаҡ[каукылдак], ҡолтай[култай], ҡорайыш[кураиш], ҡоро юл айыу[куру юл аю], ҡотоҡай[кутукай], ҡунаҡ[кунак], ҡупай[купай], ҡураныс[кураныс], ҡурмас[курмас], кубәләк-тиляу[кубаляк- тиляу], күрек[курек], күсәрбай[кучербай], кәпәк[кэпэк], кәрс?н[кэрсен], кәуяк[кэвяк], лаурйән[лаурьян], мостафа[мустафа], м?зкәлдәк[музкэлдэк], мышы[мышы], мәмбәт[мамбэт], наҙар[назар], оло кәпәс[улу кэпэс], ослобаш [услубаш], ?к?[экэ], өркөнбай[эркенбай], ?шә[ушэ], сарба[сарба], сиртмеш[сиртмеш], сугәтә[сугэтэ], сүлмәк[сулмэк], сүтәр[сутэр], сывайҡыуаҡ[сувайкыуак], пәсәй[пэсэй], таҙлар таҙ[тазлар таз], тартай[тартай], татар[татар], тауай[тавай], таулы[таулы], т?лк?[тэлкэ], томан күҙ[туман куз], торна[торна], т?ркмэн[туркмен], уйыра[уюра], ураз[ураз], уҫәргән[усерган], хангилде[хангильде], һайыҫҡан[хаискан], һыуын ҡыпсаҡ[суун кыпчак], һыуыр[хуур], шайыҡ[шаик], шайәхмәт[шаяхмет], шапаҡ[шапок], шешәй[шешей], шурәле[шyрале], әлбәй[элбэй], әмин[эмин], юлдашбай[юлдашбай], ябас[ябас], ярат[ярат].

7.РОД шешәй [шишей]
Родовые подразделения: йәүһәр[яухар], ҡапхаҡ[капках], ҡарасабаҡ[карасабак], ҡатыҡорот[катыкурут], ҡыпсаҡ[кыпчак], мөлөк[мулюк], мәсекәй[масекэй], тауай[тавай], шүмән[іиумэн], әбел[абил].

Об остальных племенах, родах, родовых подразделения вы можете узнать в краеведческом отделе центральной библиотечной системы.